best photos for fun and business

A HPIX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 12 Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A) A FOTOHUB Fotómegosztó Honlapon megrendelt Termék Teljesítésére (Fotóstúdió Ügyfelei részére)

(Fotóstúdió Ügyfelei részére)

I. Meghatározások:

Az ÁSZF alkalmazása során az alábbi szavak (kifejezések) az alábbi értelemmel bírnak:

a. „Vállalkozó” - Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságnál 13-09-129937 szám alatt nyilvántartott HPIX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek

a.a) székhelye: 2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

a.b.) elérhetőségére vonatkozó adatai:

telefon: 1/696 0171

cím: 2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

a.c.) az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hpix@hpix.hu.

a.d) adószáma: 14824441-2-13

b. „Ügyfél” – A Galériákra feltöltött Fényképek, videók megtekintésére, illetőleg Termék rendelésére Hozzáférési joggal rendelkező személy, aki, vagy amely a Galériákra feltöltött Fényképek, videók megtekintésére, illetőleg Termék rendelésére.

c. „Felek” – a Vállalkozó és az Ügyfél együttesen.

d. „Termék” – a Galériára feltöltött Fényképek, videók alapján a Vállalkozó által

elkészített fénykép-, illetve videó alapú áru vagy szolgáltatás.

e. „Hozzáférési jog” – az Ügyfél részére biztosított azon kód, melynek alapján jogosult,

a Galériákra feltöltött Fényképeket, videókat megtekinteni, illetőleg Terméket

megrendelni.

f. „Felhasználó” - az a természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem 12

rendelkező gazdasági társaság, illetve más jogi személy, vagy jogalany, aki a Honlapon a részére biztosított Tárhelyen Galériákat hozhat létre, melyekre Fényképeket és videókat tölthet fel a Felhasználó és a Vállalkozó között létrejött szerződés feltételei szerint.

g. „Szerződés” az ÁSZF rendelkezései szerint a Vállalkozó és az Ügyfél között Termék megrendelésére, átadására és a vállalkozói díj kifizetésére elektronikus úton létrejött egyedi szerződés, melyre - amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik – az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

h. „Honlap” – a Vállalkozó által működtetett és a www.fotohub.hu domain név alatt elérhető honlap.

i. „Rendszer” - Honlap felületén működő azon program, melynek segítségével Szerződés köthető.

j. „Tárhely” - az a Honlapon biztosított, a Szerződésben meghatározottak szerint korlátozott méretű tárolókapacitás, melyet a Felhasználó a Honlapon keresztül érhet el a Szolgáltatás igénybevétele érdekében.

k. „Fénykép(ek), videó(k)” – a Felhasználó olyan fényképei, videói, melyekre vonatkozóan szerzői jogi jogosultságokkal bír a Szerzői jogi szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, illetve a fénykép, videó tekintetében jogszabály, vagy a Felhasználó által harmadik személlyel kötött szerződés a Felhasználó számára a Szerződés szerinti felhasználást lehetővé teszi.

l. „Galéria” – a Tárhelyre a Felhasználó által feltöltött Fényképek, videók Felhasználó

által kiadott egyedi azonosítóval elérhető csoportja.

m. „Ptk” – a 2013. évi V. törvénnyel kihirdetett Polgári Törvénykönyv.

II. Előzmények

1. A Vállalkozó működteti a Honlapot. Vállalkozó és Felhasználó között létrejött szerződés

alapján Felhasználó Ügyfél javára Hozzáférési jogot engedhet. A Hozzáférési jog érdekében az Ügyfél regisztrálja bizonyos adatait a Honlapon. A Hozzáférési jog alapján Ügyfél jogosult a Galériára feltöltött Fényképek, videók megtekintésére.

2. Vállalkozó tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy a Fényképek, videók szerzői jogi védelem alatt állnak. Vállalkozó továbbá tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy a részére kiadott Hozzáférési jog más harmadik személy részére semmilyen jogcímen nem adható -, illetve ruházható át.

III. A Szolgáltatás meghatározása,

Vállalkozó biztosítja Ügyfeleknek azt, hogy a Galériákon elérhető Fényképek, videók felhasználásával Terméket rendeljenek Vállalkozótól az ÁSZF rendelkezései szerint, aki azt a Felek között e tárgyban létrejött Szerződés feltételei szerint teljesíti. A Felek között elektronikus úton létrejött Szerződés keretében Vállalkozó vállalja az Ügyfél megrendelése szerinti Termék elkészítését és átadásra felajánlását, Ügyfél pedig annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére vállal kötelezettséget.

IV. Rendelés folyamata

1. Hozzáférési joggal rendelkező Ügyfél rendelhet Terméket. Termék megrendelésére a Honlap

felülete szolgál. Ügyfél a Hozzáférési jogával elérhető Galériára feltöltött Fényképek, videókhoz rendelt Termékek közül kiválasztja a megrendelni kívánt Terméket és amennyiben azt meg kívánja rendelni, úgy arra az Ügyfél rákattint, mellyel a kiválasztott Termék bevásárlókosárba kerül. A Termék kiválasztásával a Rendszer tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott Termék elkészítésének díjáról. Az Ügyfél korlátlan számú Terméket rendelhet meg. Amennyiben az Ügyfél több Terméket nem kíván megrendelni, úgy a rendelés befejezését jelzi, melynek alapján az Ügyfél rendeléseit és azok díját a Rendszer összesíti. Ügyfél az összesítést követően kap tájékoztatást a megrendelt Termékek átadásának várható időpontjáról, mely időpont kifejezetten tájékoztató jellegű.

2. Ügyfél a „megrendelem” gombra kattintva az összesített rendelést, mint megrendelést elektronikusan küldi meg a Vállalkozónak a Rendszeren keresztül.

3. Vállalkozó biztosítja az Ügyfélnek a megrendelés teljes folyamata alatt azt, hogy az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását az Ügyfél a megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

4. A megrendelést követően Ügyfél köteles kattintással kijelölni a Termék átadás-átvételének módját, mely lehet:

a) átvétel a Vállalkozó által megjelölt átadási ponton;

b) Megrendelő által megadott címen történő átadás.

A Vállalkozó által megjelölt átadási pontokat a Vállalkozó a Honlapon közli.

A Megrendelő által megadott címen történő átadás esetén, annak teljesítse érdekében a Vállalkozó közreműködő szolgáltatót vesz igénybe, melynek kézbesítési szabályairól a Megrendelő a Honlapon tájékozódhat.

Megrendelő felelős azért, hogy az általa megadott címen történő Termék átadása teljesülhessen ennek érdekében bizonyos körben átvételi tájékoztatást adhat a Vállalkozón keresztül az igénybevett kézbesítési szolgáltatónak.

Vállalkozó az átvételi módok pontos díját a kiválasztást követően közli Megrendelővel, mely díj a megrendelt Termék díjához hozzáadásra kerül. Az átadás-átvételi módok díjmértékéről a Megrendelőt a Vállalkozó a Honlapon előzetesen tájékoztatja.

5. Egyes Termékeket a Vállalkozó elektronikus formában ad át Megrendelőnek. E tényről a Megrendelőt a Vállalkozó a megrendelés során tájékoztatja. Ebben az esetben a Terméket a Vállalkozó a Megrendelő e-mail címére küldött elektronikus üzenet csatolmányaként küldi meg, vagy az letölthető a Honlapról a Vállalkozó által megadott linkről, vagy CD-re kiírt formában a 4. pont szerinti átadás-átvételi mód valamelyikével adja át Megrendelőnek.

6. A megrendelt Termék(ek) díja kifizetésének módját Ügyfél köteles kattintással kijelölni. A fizetés módja lehet:

a) átutalás;

b) utánvét;

c) paypal/bankkártya.

d) átvételi ponton átvételkor, készpénzzel vagy bankkártyával.

A paypal fizetés bonyolítása érdekében Vállalkozó külön szolgáltatót vesz igénybe, melynek feltételeit a Vállalkozó az alább linken közli.

7. A Megrendelő és a Vállalkozó között a Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a Megrendelő a Termék(ek)re vonatkozó megrendelését a Vállalkozónak megküldte;

b) a Megrendelő a Termék(ek) átvételének módját meghatározta;

c) a Megrendelő a díjfizetési módot meghatározta.

8. Vállalkozó a Szerződés létrejöttéről és annak tartalmáról (megrendelt Termékek, azok díja; a választott átadás-átvételi mód, annak díja; összes díj, választott fizetési mód) e-mail útján visszaigazolást küld Megrendelőnek.

V. A Termék(ek) átadás-átvétele, kifogások közlése

1. Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy a Terméket az átadás tekintetében

megadott időpontban (lásd.: IV/1. pont) átadja Megrendelő részére. Amennyiben a Felek nem utánvét fizetési módban állapodtak meg, úgy a teljes díj késedelmes kifizetésének idejével a Vállalkozó teljesítési ideje meghosszabbodik.

2. A Termék a Vállalkozó részéről átadásra felajánlottnak tekintendő

a) átadási ponton történő átvétel esetén, ha a Termék átadási ponton való elérhetőségéről

a Megrendelőt e-mail útján tájékoztatja a Vállalkozó;

b) Megrendelő által megadott címen történő átvétel esetén, ha a kézbesítésben

közreműködő szolgálat a Termék kézbesítését igazolhatóan megkísérli a Megrendelő által megadott címen.

3. Amennyiben Vállalkozó a várható átadási időponttól számított 10 napon belül sem ajánlja fel átadásra Megrendelőnek a Terméket, és a Megrendelő oldalán fizetési késedelem nem áll fenn, úgy Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozónak küldött e-mail üzenettel egyoldalúan elállhat. Az elállás esetén a Vállalkozó köteles a már kiegyenlített díjakat Megrendelőnek haladéktalanul visszatéríteni, azonban egyéb kártérítést a Vállalkozó a Megrendelőnek nem nyújt, illetőleg az elállásból eredően a Megrendelő sem érvényesíthet a Vállalkozóval

szemben semmilyen jogcímen egyéb igényt.

4. Megrendelő az átvételkor köteles ellenőrizni az átvett Termék mennyiségét, továbbá minőségét abban az esetben, ha a minőség tekintetében észlelhető külső szemrevételezéssel a hiányosság.

5. Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Termék gyártási technológiája okán

a) a Terméken a színek a Galériára feltöltött Fényképek, videók színéhez képest

eltérhetnek;

b) a Termék méretarányai a Galériára feltöltött Fényképek, videók méretarányaihoz

képest eltérhetnek, így a Termék nem feltétlenül tartalmazza a Galériára feltöltött Fényképet teljes terjedelemben, illetve az annak szélén látható részek a Termékről hiányozhatnak;

c) a digitálisan átadott Terméket ugyanolyan felbontásban adja át, mint ahogyan azt a Felhasználó a Galériára feltöltötte.

Amennyiben a Termék a fent felsorolt hibák valamelyikében szenved, úgy ezen okból a Vállalkozót hibás teljesítés okán semmilyen kötelezettség nem terheli.

6. Az átvett Termékkel kapcsolatos szavatossági igény az átvételt követő egy éven belül, fogyasztóval létrejött Szerződés esetén kettő éven belül évül el.

7. A hibás teljesítéssel kapcsolatosan az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Megrendelő hiba esetén elsődlegesen a Termék kicserélését kérheti, figyelemmel arra, hogy a kijavítás lényegében lehetetlen, illetve a Szerződéstől elállhat (felmondhatja). A szavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, azonban csere esetén az új, hibátlan Termék rendelkezésére bocsátásán túl, elállás (felmondás) esetén pedig a Szerződéses díj visszatérítésén túl további kötelezettség, így különösen kártérítési kötelezettség a Vállalkozót nem terheli.

8. A Megrendelő az átvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül bármikor jogosult indokolás nélkül felmondani a Szerződést abban az esetben, ha az eredeti Terméket a Vállalkozónak saját költségén visszajuttatja. A Termék Vállalkozó birtokába kerülésétől számított 8 (nyolc) napon belül a Vállalkozó a Termék díját a Megrendelő részére, a Megrendelő által e célból megadott bankszámlára utalással visszafizeti.

VI. Díjfizetés, számlázás

1. A Vállalkozó a Termék elkészítéséért, továbbá annak Megrendelőhöz való eljuttatásáért díjra

jogosult. A díj mértékét és fizetési módját a Felek a Szerződésben rögzítik.

2. Átutalás és paypal fizetési mód esetén a díj a Szerződés létrejöttét követő 24 órán belül esedékes.

3. Utánvét esetén a díj a Termék(ek) Megrendelő részére történő átadásakor egyidejűleg esedékes.

4. Egyes nagyobb összegű megrendelések esetén a Vállalkozó dönthet úgy, hogy a díjat előrefizetéssel kéri teljesíteni a Megrendelő részéről. Ez esetben a díj a Szerződés létrejöttét követő 24 órán belül esedékes. E tényről a Vállalkozó a Megrendelőt e-mail útján tájékoztatja.

5. A Vállalkozó a díjáról számlát készít, melyet a Termékkel együtt ad át, vagy e-mail útján küld meg Megrendelőnek.

6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó – a késedelem első napjától kezdődően, a késedelem teljes időtartamára – a Ptk. szerinti jogosult késedelmi kamatra.

7. Ha a Felhasználó a számlának egy részével szemben kifogást közöl, úgy a kifogása alapján nem jogosult a számla kifogással nem érintett részének kifizetését megtagadni.

VII. Szerzői jogok

Ügyfél tudomással bír arról és elismeri, hogy a Termékben szereplő Fényképek, videók szerzői jogi védelem alatt állnak, így azokat az Ügyfél nem jogosult másolni, sokszorosítani, magán célú felhasználást kivéve, felhasználni.

VIII. Felelősség, Kártérítés

Amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, a Felek a Szerződés szerződésszerű teljesítéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó az Ügyfél javára kártérítést köteles fizetni, úgy – a szándékosan és súlyosan gondatlanul okozott kár kivételével -

(a) kizárólag a Termékben keletkezett kárt köteles Vállalkozó megfizetni;

(b) az Ügyfél vagyonában keletkezett egyéb károkat és elmaradt vagyoni előnyt, sérelmi díjat

nem köteles megtéríteni figyelemmel arra, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges

következménye, a szerződés megkötésének időpontjában előre látható nem volt; és

(c) a Vállalkozó által szerződésszegés jogcímén fizetendő kártérítési összege káreseményenként nem haladhatja meg 100,000,-Ft összeget, melyen túlmenően

Vállalkozó további kártérítéssel a Felhasználónak semmilyen jogcímen nem tartozik;

(d) nem köteles kártérítést fizetni abban az esetben, ha a kár megtérítését az ÁSZF valamely rendelkezése kizárja.

IX. Adatvédelem

1. A Vállalkozó a Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

2. A Vállalkozó a Szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a Szerződéses szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

3. A Vállalkozó a Szerződés szerinti szolgáltatása nyújtása céljából az alábbi technikailag elengedhetetlenül szükséges további személyes adatokat kezeli:

- Név

- Szállítási cím

- E-mail cím

- Telefonszám

4. A személyes adatok kezelésére a Vállalkozó Adatvédelmi szabályzata az irányadó, amely megtekinthető az alábbi linken: www.hpix.hu/ASZF

X. Vegyes rendelkezések

1. Vállalkozó az Ügyfél részére a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos, e-mail

útján küldhető valamennyi nyilatkozatot a hpix@hpix.hu e-mail címéről küldött, az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus üzenettel teljesíti.

2. Ügyfél a Vállalkozó részére a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos, e-mail útján küldhető valamennyi írásbeli nyilatkozatot a regisztráció során megadott e-mail címéről küldött, a Vállalkozó hpix@hpix.hu e-mail címére küldött elektronikus üzenettel teljesíti.

3. Az 1. és 2. pontokban írt e-mail címkeről küldött elektronikus üzenetek tekintetében a Felek elfogadják, hogy azok közlése a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére alkalmasak, továbbá, hogy az adott nyilatkozatot az Ügyfél, illetőleg a Vállalkozó tette meg az elektronikus üzenetben rögzített időpontban.

4. Írásbeli nyilatkozat közölhető továbbá a fogadó fél Szerződésben megjelölt címére küldött, legalább ajánlott levél, vagy a kézbesítést igazoló könyvelt postai küldemény útján. Az ajánlott küldeményt – az ellenkező bizonyításáig - a másik félhez megérkezettnek kell tekinteni a feladást követő ötödik munkanapon.

5. Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy zavarják.

6. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a Szerződés teljesítését érinti. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

7. Vállalkozó a 2001.évi CVIII. tv. szerint Szolgáltatónak minősül.

8. Amennyiben a Vállalkozó és az Ügyfél között a Szerződésből fakadóan jogvita keletkeznék, úgy Felek ezen jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére a jogvita elbírálására alávetik magukat – egyébként a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben - a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

9. A Vállalkozó a jelen ÁSZF-t a Felhasználói számára az alábbi linken www.fotohub.hu/page/aszf teszi közzé, mely közzététel alkalmas arra, hogy az ÁSZF-t tárolja és előhívja.

10. A Vállalkozó a jelen ÁSZF módosításait a 9. pontban megjelölt helyen és módon ugyancsak közzéteszi a módosítás bevezetése előtt legalább 15 nappal korábban, megjelölve benne a módosult rendelkezés hatályba lépésének időpontját.

11. Amennyiben a jelen ÁSZF bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem eredményezi a teljes ÁSZF illetőleg a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha valamelyik fél bizonyítja, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötte volna meg.

12. A jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a

Ptk. továbbá egyéb, kötelezendően alkalmazandó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

B) FOTOHUB fotómegosztó szolgáltatás nyújtására (Fotóstúdió üzemeltetők részére)

(Fotóstúdió üzemeltetők részére)

XI. Meghatározások:

Az ÁSZF alkalmazása során az alábbi szavak (kifejezések) az alábbi értelemmel bírnak:

n. „Szolgáltató” - Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságnál 13-09-129937 szám alatt nyilvántartott HPIX Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek

a.a) székhelye: 2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

a.b.) elérhetőségére vonatkozó adatai:

telefon: +36 1 696 0171

cím: 2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

a.c.) az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hpix@hpix.hu.

a.d) adószáma: 14824441-2-13

o. „Felhasználó” - az a természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem

rendelkező gazdasági társaság, illetve más jogi személy, vagy jogalany, aki a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevétele érdekében, nem fogyasztóként Szerződést köt.

p. „Felek” – a Szolgáltató és a Felhasználó együtt.

q. „Szerződés” az ÁSZF rendelkezései szerint a Szolgáltató és a Felhasználó között a

Szolgáltatás igénybevétele érdekében, elektronikus úton létrejött egyedi szerződés, annak hatályba lépését követően, minden későbbi elektronikus vagy írásbeli úton történő módosításával és mellékleteivel együtt, melyre - amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik – az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

r. „Szolgáltatás” – a Szolgáltató által a Szerződés és az ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatások összessége.

s. „Honlap” – a Szolgáltató által működtettet és a www.fotohub.hu domain név alatt elérhető honlap.

t. „Tárhely” - az a Honlapon biztosított, a Szerződésben meghatározottak szerint korlátozott méretű tárolókapacitás, melyet a Felhasználó a Honlapon keresztül érhet el a Szolgáltatás igénybevétele érdekében.

u. „Fénykép(ek), videó(k)” – a Felhasználó olyan fényképei, videói, melyekre vonatkozóan szerzői jogi jogosultságokkal bír a Szerzői jogi szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, illetve a fénykép, videó tekintetében jogszabály, vagy a Felhasználó által harmadik személlyel kötött szerződés a Felhasználó számára a Szerződés szerinti felhasználást lehetővé teszi.

v. „Galéria” – a Tárhelyre a Felhasználó által feltöltött Fényképek, videók Felhasználó által kiadott egyedi azonosítóval elérhető csoportja.

w. „Termék” – a Galériára feltöltött Fényképek, videók tekintetében a Szolgáltató közreműködésével előállított fénykép-, vagy videó alapú értékesíthető áru vagy szolgáltatás.

x. „Ügyfél” – a Felhasználó által megjelölt olyan harmadik személy, akinek, vagy amelynek a Felhasználó jogosultságot enged a Galériákra feltöltött Fényképek, videók megtekintésére, illetőleg Termék rendelésére.

y. „Hozzáférési jog” – az Ügyfél részére biztosított azon kód, melynek alapján jogosult, a Galériákra feltöltött Fényképeket, videókat megtekinteni, illetőleg Terméket megrendelni.

z. „Kezdő időpont” - az az időpont, melytől kezdődően a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja a Felhasználó javára.

aa. Díjfizetési időszak – a Felhasználó által választott, naptárilag meghatározott negyedéves, féléves, vagy éves időtartam, amely alatt a Felhasználót a Szolgáltatás ellenszolgáltatásaként díjfizetés terheli.

bb. „Ptk” – a 2013. évi V. törvénnyel kihirdetett Polgári Törvénykönyv.

XII. A Szolgáltatás meghatározása

3. A Szolgáltató működteti a Honlapot. A Honlap célja, hogy a Szolgáltatóval Szerződést kötő

Felhasználók Fényképek, videók Honlapon általuk létrehozott Galériákra történő feltöltésével, Ügyfelek részére a Fényképek, videók megtekintését, továbbá, a Szolgáltatóval együttműködve Termék megrendelését és értékesítését biztosítsák.

4. A Szolgáltató a Honlapon a Felhasználó részére a Szerződésben meghatározott méretű Tárhelyet biztosít a Szerződés időtartama alatt, mely a Felek megállapodása alapján bővíthető, illetve csökkenthető.

5. A Szolgáltató biztosítja azt, hogy a Felhasználó a Tárhelyre Fényképeket, videókat önálló Galériákba csoportosítva feltöltsön, és ott tárolja a Szerződés időtartama alatt.

6. A Szolgáltató biztosítja, hogy egy adott Galéria tekintetében a Felhasználó az általa meghatározott Ügyfelek részére Hozzáférési jogot engedjen annak érdekében, hogy ezen személyek a Fényképek, videók tekintetében Termék előállítására megrendeléseket adhassanak a Szolgáltató részére, mely megrendeléseket a Szolgáltató teljesít ezen harmadik személyek javára azzal, hogy a teljesítésért fizetett árat (díjat) a Szolgáltató a Felhasználóval megosztja az ÁSZF rendelkezései szerint.

7. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó részére Termék megrendelésének, elkészítésének és az ezekért járó díj megfizetésének nyomonkövetését az ÁSZF rendelkezései szerint.

8. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat Szolgáltatáscsomagokba sorolja, melyek tartalmát időről- időre változtathatja, mely változtatás azonban a Felhasználó által már megrendelt Szolgáltatáscsomag tekintetében hátránnyal nem járhat.

XIII. A Szerződéskötés

9. A Szolgáltató a Szerződéskötésre vonatkozó Felhasználói jognyilatkozatok megtétele előtt

jelen pontban tájékoztatja a Felhasználót, hogy a (a) a szerződéskötés technikai lépései:

- regisztráció,

- az ÁSZF elfogadása,

- a szolgáltatáscsomag kiválasztása,

- szerződéskötésre vonatkozó Felhasználói nyilatkozat Szolgáltatónak való megküldése,

- Szolgáltatói visszaigazolás megküldése a Szerződés létrejötte érdekében.

(b) a Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató rögzíti a Szerződés adatait; (c) a Szerződés nyelve a magyar és

(d) a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

10. A Szerződéskötés folyamata

2.1.A Szerződés létrejötte érdekében a Felhasználó a Honlap www.fotohub.hu/studio/signup

linkjén köteles regisztrálni, melynek során az alábbi adatok megadására köteles:

(a) név vagy cégnév;

(b) vállalkozási forma;

(c) lakcím vagy bejegyzett székhely;

(d) adóazonosító jel vagy adószám;

(e) számlázási cím, ha eltér a c) pont szerint megadott címtől;

(f) e-mail cím, melyen a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a Felhasználó fogadni

kívánja, illetve melyekről Szerződéses jognyilatkozatokat küld.

2.2. A regisztrációt követően a Felhasználó elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit akként, hogy az annak elolvasását igazoló ablakban az „elfogadom” nyilatkozatot bejelöli.

2.3. A regisztrációt és az ÁSZF elfogadását követően a Felhasználó tájékoztatást kap Szolgáltató által ajánlott Szolgáltatáscsomag tartalmáról, melynek teljesítésére igényt tart a Szolgáltató részéről. A felkínált Szolgáltatáscsomag Díjáról a Felhasználót a szerződéskötést irányító szoftver a kiválasztást követően haladéktalanul tájékoztatja. A meghatározott Díj fizetése ellenében ajánlott Szolgáltatáscsomag elfogadását a Felhasználó a „megrendelem” ablak bejelölésével, mint szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatot küldi meg Szolgáltatónak.

2.4.Felhasználó a szerződéskötésre vonatkozó, fentiek szerint meghatározott jognyilatkozatát, mint ajánlatot a fent leírt módon elküldi Szolgáltató részére. A jognyilatkozat a Szolgáltató részére ez után válik hozzáférhetővé. A Szolgáltató a számára hozzáférhetővé vált jognyilatkozat megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja, mely visszaigazolás megküldésével a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szerződés létrejön a regisztráció során megadott adatok, az igényelt Szolgáltatáscsomag tartalma és az ÁSZF rendelkezései szerint, mely időpont a Szerződés Kezdő időpontja.

2.5.A létrejött Szerződés alapján a Szolgáltató a felkínált Szolgáltatáscsomag szerinti Szolgáltatás nyújtására, míg a Felhasználó a Szolgáltató által a Szolgáltatáscsomagra meghatározott díj megfizetésére köteles a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései szerint.

XIV. A Tárhely és a Galéria használatának módja

1. A Szerződés szerinti Tárhelyet és a Szerződés szerinti Szolgáltatást a Szolgáltató a Szerződés

létrejöttétől biztosítja a Felhasználó számára.

2. A Felhasználó a Tárhelyen Galériákat hozhat létre a Tárhelyen leírt utasítások szerint.

3. A Galériák kialakítása, felosztása elrendezése tekintetében a Felhasználó az üzleti érdekeinek megfelelően jogosult eljárni saját belátása szerint, de az ÁSZF rendelkezései betartásával.

4. A Felhasználó jogosult a létrehozott Galériára Fényképeket, videókat feltölteni. Felhasználó kizárólag az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő Fényképeket, videókat tölthet fel. Nem tölthető fel olyan fénykép, videó, amely

(a) valamely személy jogát, jogos érdekét sérti,

(b) az ÁSZF, illetőleg valamely jogszabály rendelkezésébe ütközik, (c) bűncselekményt valósít meg,

(d) pornográf tartalmú.

5. Felhasználó hozzájárul a szerződéskötés során általa megadott adatai harmadik személy részére történő átadásához arra az esetre, ha valamely harmadik személy a Galériára feltöltött Fénykép, videó Galérián való közzététele, nyilvánosságra hozatala okán a

Szolgáltatónál kifogást nyújt be. Ez esetben a Felhasználó köteles az adott kifogás ügyintézése érdekében ezen harmadik személlyel közvetlenül, továbbá a kifogásolt Fénykép, videó vonatkozásában a 4. pont szerinti jogszerű használatot Szolgáltatónál megfelelő dokumentumokkal haladéktalanul igazolni. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a kifogásolt Fényképet, videót a Tárhelyről a Felhasználó előzetes értesítése vagy figyelmeztetése nélkül törölni, melynek okán Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

6. Felhasználó a Galériához Ügyfelet rendelhet, oly módon, hogy részükre azonosító kódot biztosít. Az azonosító kóddal rendelkező Ügyfél Hozzáférési joggal bír.

7. Felhasználó saját felelősségére rendelhet Ügyfélként valamely személyt valamely Galériához, így ennek során kizárólagosan a Felhasználó jogosult és köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfélként hozzárendelendő személy az adott Galéria megtekintésére, illetve Termék rendelésére kellő jogosultsággal bír-e, illetve Ügyfélkénti hozzárendelése a Galériához valamely személy jogát, vagy jogos érdekét nem sérti-e.

8. Szolgáltató nem felel azért, ha a Galériához rendelt Ügyfél az azonosító kódot más harmadik személy részére is hozzáférhetővé teszi és ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy a Galériát olyan személy is megtekintheti, akinek a Felhasználó ezt a jogot nem kívánta volna biztosítani.

9. Szolgáltató a Felhasználó Galériájához Ügyfelet nem rendelhet és Ügyfélnek Hozzáférési jogot nem biztosíthat.

10. Szolgáltató lehetővé teszi Felhasználó számára azt, hogy a Tárhelyen ún. Publikus Galériát hozzon létre. A Publikus Galériára Felhasználó kizárólag az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő Fényképeket, videókat tölthet fel. Publikus Galériába a 4. pont második mondata a)-d) pontjai szerinti Fényképek, videók nem tölthetőek fel. A Publikus Galériára feltöltött Fényképek, videók bármely, a Honlapot meglátogató harmadik személy számára hozzáférhetőek és általuk megtekinthetőek.

11. Felhasználó tudomásul veszi azt, hogy ha valamely harmadik személy a Publikus Galériára feltöltött Fénykép, videó Publikus Galériában való közzététele, nyilvánosságra hozatala okán a Szolgáltatónál kifogást nyújt be, úgy Szolgáltató jogosult a kifogásolt Fényképet, illetve videót a Tárhelyről a Felhasználó előzetes értesítése vagy figyelmeztetése nélkül törölni, melynek okán Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

Galériákra, Publikus Galériákra vonatkozó közös szabályok

12. A Szolgáltató jogosult a Galériára, Publikus Galériára feltöltött bármely Fényképet, videót a Tárhelyről törölni a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is, amennyiben azt észleli, hogy a Fénykép, videó az ÁSZF rendelkezései ellenére, illetve jogszabályellenesen került felöltésre. Figyelemmel arra, hogy Szolgáltató a Fénykép, videó tartalma ellenőrzésére nem köteles, illetőleg azok jogszerű és szerződésszerű felöltése, használata, felhasználása tekintetében információval nem bír, ezért – ha az ÁSZF, jogszabály, vagy bírósági, vagy hatósági határozat másként nem rendelkezik - az ilyen Fényképek, videók törlése tekintetében kötelezettség a Szolgáltatót nem terheli. A Felhasználó Szolgáltató helyett köteles helyt állni, illetőleg a Szolgáltató számára haladéktalanul megtéríteni minden olyan, harmadik személytől származó, a Szolgáltatóval szemben érvényesített igényt, bírságot, büntetést és egyéb joghátrányt, amely a Tárhelyre, Galériára, a Publikus Galériára az ÁSZF rendelkezései,

illetőleg jogellenesen feltöltött Fénykép, videó feltöltéséből, használatából, felhasználásból, vagy ezekkel összefüggésben bármely más jogcímen ered.

13. Szolgáltató a jelenleg rendelkezésére álló eszközök és technikai tudás alapján a tőle elvárható legnagyobb gondossággal biztosítja azt, hogy a Galériára, Publikus Galériára feltöltött Fényképeket, videókat a Galériában, Publikus Galériában az Ügyfél, illetve más harmadik személy nem szerkesztheti, törölheti. Ugyanakkor a Szolgáltató nem tud technikai védelmet biztosítani a Galériára, Publikus Galériára feltöltött Fényképek, videók Tárhelyről való letöltésével szemben, így Felhasználó köteles e tényről az Ügyfeleket előzetesen megfelelően tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Galériára Feltöltött fényképek, videók, továbbá a Szolgáltatás során a Felhasználó által megadott bármely adat a Szerződés teljes időtartama alatt sérülésmenetesen megőrződjön, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatónak fel nem róható okból olyan technikai probléma adódik, melynek következtében a Galériára feltöltött valamely, vagy összes Fénykép, videó, továbbá a Szolgáltatás során megadott valamely, vagy összes adat megsérül, elvész, megrongálódik, vagy más módon hozzáférhetetlenné válik. Erre, továbbá a Szerződés megszűnése esetére a Szolgáltató által megtehető intézkedésekre tekintettel, a Szolgáltató a Felhasználó részére azt ajánlja, hogy a Galériára feltöltött valamennyi Fényképről, videóról, továbbá a Szolgáltatás során megadott adatairól készítsen biztonsági másolatot.

15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Galériára, Publikus Galériára feltöltött Fényképek, videók vonatkozásában megállapíthatóak az alábbiak:

a) egyik Fényképet, videót sem a Szolgáltató tölti fel;

b) egyik Fényképet, videót sem a Szolgáltató választja ki feltöltésre;

c) egyik feltöltött Fényképet, videót sem változtatja meg a Szolgáltató;

d) eltávolítja a feltöltött Fényképet, videót, ha annak eltávolítását, vagy hozzáféréshez megtiltását a bíróság vagy más hatóság elrendeli;

e) egyik feltöltött Fényképpel, videóval kapcsolatosan sincs tudomása jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy a feltöltött Fénykép, videó valamely személy jogát vagy jogos érdekét sértené, illetve amennyiben ilyenről tudomást szerez, úgy a 12. pont szerint jár el.

XV. Termék megrendelése esetére irányadó szabályok

1. Szolgáltató az Ügyféllel külön kötendő szerződés alapján biztosítja, hogy az Ügyfél a

Felhasználó Galériái tartalma alapján Termék(ek)et rendeljen meg a Szolgáltatótól a Felhasználó által az egyes Termékek tekintetében, azok elkészítésére a Tárhelyen közölt ár (díj) megfizetése ellenében. A Felhasználó a Tárhelyen közölt árat (díjat) maga állapítja meg a Szolgáltató egyes Termékek elkészítésére vonatkozó árjegyzéke alapján. A Szolgáltató aktuális Termék és árjegyzéke Felhasználó egyedi bejelentkezése után a Honlapon érhető el.

2. A Felhasználó Termék elkészítésért közzétett ára (díja) nem lehet kevesebb, mint amelyet a Szolgáltató az adott Termék elkészítésére a saját árjegyzékében, a megrendelés időpontjában megállapít.

XVI. A Szerződés időtartam, megszűnése

1. A Szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között a Szolgáltatás nyújtására határozatlan időre

jön létre.

2. A Szerződés megszűnik a Felek között

a) a Felek közös megegyezése alapján;

b) valamely fél felmondása alapján;

c) valamely fél szerződésszegésre alapított azonnali hatályú felmondása esetén

d) a Szolgáltató tevékenység megszűntetésével kapcsolatos felmondása alapján.

3. A Szerződést bármelyik fél felmondhatja másik félnek a felmondás közlése időpontjában folyó Díjfizetési időszak utolsó napját legalább 15 nappal megelőző napig megküldött írásbeli nyilatkozattal, mely esetben a Szerződés a felmondás közlését követő Díjfizetési időszak első napjával szűnik meg.

4. A Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Felhasználó különösen, de nem kizárólagosan:

a) a XI. pontjában írt szavatossági nyilatkozatok valamelyikének megsértését észleli, vagy a megsértés valószínűsíthető;

b) az esedékessé vált díjfizetési kötelezettségének az esedékessé válást követő 30 napon túl sem tesz eleget;

c) egyéb szerződésszegést követ el, és azt a Felhasználó a Szolgáltató szerződésszegés abbahagyására felhívó írásbeli felszólítása ellenére sem orvosolja a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül;

d) anyagi helyzetében olyan változás állt be, amely az esedékes, vagy jövőben esedékes díjak fizetését veszélyezteti, így különösen, ha csőd-, vagy felszámolási eljárást rendelnek el ellene, vagy végelszámolását határozza el.

5. A Felhasználó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Szolgáltató:

a) valamely Szerződéses kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti és a szerződésszerű teljesítést az erre irányuló írásbeli felhívás ellenére sem állítja helyre az

erre tűzött legalább 15 napos határidőn belül;

b) ellen csőd-, vagy felszámolási eljárást rendelnek el, vagy végelszámolását határozza el.

6. Amennyiben valamely elháríthatatlan külső körülmény folytán (vis maior) a Szolgáltatás teljesítése részben vagy egészben lehetetlenné válik, úgy bármelyik fél jogosult a Szerződést a vis major alapjául szolgáló esemény első napjától számított harmincadik naptól kezdődően azonnali hatállyal írásban felmondani a vis majorra hivatkozással. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

7. Szolgáltató jogosult bármely időpontban valamennyi Szerződést írásban felmondani hat hónapos felmondási idő mellett. Amennyiben ezen felmondás következtében valamely Szerződés az adott Szerződésre irányadó Díjfizetési időszak közben szűnik meg, úgy a Szolgáltató a megszűnéstől számított tizenöt napon belül visszatéríti Felhasználó részére a már kiegyenlített Díj azon időszakra számított arányos részét, mely időszak alatt a Szerződés megszűnése következtében a Szolgáltató a Szolgáltatást már nem nyújtja. Az itt írt díjvisszatérítése túl azonban a Felhasználó további igénnyel a Szerződés megszűnése okán Szolgáltatóval szemben nem léphet fel.

8. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató olyan technikai intézkedést tehet, amely a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználó számára a megszűnés napjától kezdődően lehetetlenné teszi, továbbá a Felhasználó által felöltött fényképeket, videókat és egyéb adatokat a Szolgáltató vissza nem állítható módon törölheti.

9. A Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnésétől számított nyolc napon belül kötelesek egymással elszámolni, amennyiben Feleknek egymással szemben követeléseik

vannak. Az elszámolásról a Szolgáltató írásbeli értesítést küld Felhasználónak, melyet a Felhasználó részéről a Szolgáltató elfogadottnak tekint abban az esetben, ha a Felhasználó arra - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - észrevételt, kifogást nem tesz.

XVII. Díjazás

8. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséért Díjra jogosult a Kezdő időponttól a Szerződés megszűnéséig. A Díj mértéke a Felhasználó számára a Szolgáltató által biztosított Tárhely méretétől, a megrendelt Szolgáltatáscsomagtól és a választott Díjfizetési időszaktól függhet. A Díj mértéke a Szerződésben kerül meghatározásra.

9. A Díj Díjfizetési időszakonként előre esedékes, a Díjfizetési időszak első napján.

10. Amennyiben a Szerződés Kezdő napja nem esik egybe a választott Díjfizetési időszak első napjával, úgy a Szolgáltató a Kezdő naptól az első Díjfizetési időszak utolsó napjáig a választott Díjfizetési időszakra irányadó Díj arányos részére jogosult, mely a Kezdő naptól számított 8 napon belül esedékes.

11. A Díj mértékét az ÁSZF mellékletét képező Díjtáblázat tartalmazza, mely a www.fotohub.hu/page/aszf linken érhető el.

12. Szolgáltató jogosult Díjtáblázatot és így a Felhasználóra irányadó Díjat a Szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató a megváltozott Díjakról a Felhasználóra irányadó Díjfizetési időszak első napját megelőző legalább 15 nappal korábban értesíti a Felhasználót azzal, hogy az új Díjak a soron következő Díjfizetési időszak első napjától kerülnek bevezetésre. Ha a díjváltozás mértéke meghaladja az utolsó díjváltoztatás és az új Díjakról szóló értesítés megküldése időpontja között mért fogyasztói árindex mértékét, úgy a Felhasználó jogosult a Szerződést a soron következő Díjfizetési időszak első napjáig írásban felmondani.

XVIII. Számlázás, Fizetési feltételek

1. Amennyiben Felhasználónak egy elszámolási időszakon belül az esedékes díjnál magasabb

összegű követelése keletkezik Szolgáltató felé, úgy Szolgáltató jogosult Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben keletkező követelését a díj összegével csökkentenie. Ha az esedékes díj összeges Felhasználó követelését meghaladja, Szolgáltató az esedékes Díjról számlát készít, melyet olyan időpontban küld meg a Felhasználó részére, a Felhasználó e-mail címére, vagy a Felhasználó Szerződés szerinti székhely címére, hogy a számla esedékességkor kiegyenlíthető legyen.

2. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató – a késedelem első napjától kezdődően, a késedelem teljes időtartamára – a hatályos Polgári Törvénykönyvben rögzített mértékű késedelmi kamatra jogosult. Szolgáltató a késedelmes fizetés esetén a Tárhely használatát, vagy annak elérhetőségét korlátozhatja, vagy felfüggesztheti (visszatartási jog) a fizetés teljesítésig. A díj nemfizetés okán korlátozott, vagy felfüggesztett használatból adódó, azzal összefüggő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy oldalán felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A használat korlátozása, vagy felfüggesztése a Felhasználó Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét nem érinti, azt a Felhasználó a Szerződés rendelkezései szerint köteles teljesíteni.

3. Ha a Felhasználó a számlának egy részével szemben kifogást közöl, úgy a kifogása alapján nem jogosult a számla kifogással nem érintett részének kifizetését megtagadni.

XIX. Termék megrendelése esetén a Felhasználót megillető díj

1. Amennyiben Ügyfél a Felhasználó Galériája tartalma alapján Termék(ek)et rendel meg a

Szolgáltatótól, úgy a Felhasználót minden egyes megrendelés esetén díjazás illeti meg a Termékért az Ügyfél által fizetett árból (díjból).

2. A díjazás mértéke megegyezik az adott Termék elkészítéséért a Felhasználó által a Tárhelyén közzétett ár (díj) és a Szolgáltató által a Termék megrendelésekor irányadó, az adott Termék elkészítésére meghatározott ár (díj) különbözete Szerződésben megállapított százalékos mértékével.

3. A Felhasználót a jelen fejezet alapján megillető díjakat a Szolgáltató a Honlap kizárólag Felhasználó számára elérhető oldalán folyamatosan közzéteszi. Amennyiben Felhasználó a közzétett díj összegével kapcsolatban kifogást emel, úgy a Felek egyeztetni kötelesek. Felhasználó a közzétett, illetve kifogás okán már egyeztetett díjáról bármikor jogosult a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát kiállítani és a Szolgáltató részére - a VIII. fejezet szabályainak megfelelő alkalmazásával - megküldeni. A Szolgáltató a számlát a kézhezvételtől számított 15 napon belül egyenlíti ki. A Szolgáltató késedelmes fizetése esetére a VIII. fejezet rendelkezései alkalmazandók megfelelően.

4. Szolgáltató jogosult a Felhasználó esedékes számlájába a Felhasználóval szemben bármely jogcímen fennálló és esedékes követelését beszámítani, azonban a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben fennálló és esedékessé vált követelést a Szolgáltató követelésébe beszámítani.

XX. Szerzői jogok

1. Felhasználó tudomással bír arról és elismeri, hogy a Honlapon megjelenő, illetve ahhoz

kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás - így különösen, de nem kizárólagosan a Honlapot meghajtó szoftver és annak a jövőben megvalósuló valamennyi fejlesztése, az azon megjelenő valamennyi design és egyéb látványelem, védjegy, továbbá szerzői műnek minősülő valamennyi alkotás, ha azok tekintetében más személy jogosultsága nem állapítható meg - jogosultja a Szolgáltató. Ennek megfelelőn a Szolgáltató jogosult kizárólagosan valamennyi szellemi alkotást használni és hasznosítani.

2. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy technikai intézkedéseket tehet és ezeket fenntarthatja abból a célból, hogy a Honlapon megjelenő, vagy ahhoz kapcsolód szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogosultságait megvédje.

XXI. Felhasználó szavatossági nyilatkozatai

a) a Galériákra, Publikus Galériákra kizárólag olyan Fényképek, videók kerülnek feltöltésre,

melyek megfelelnek az ÁSZF és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek;

b) a Galériákra, Publikus Galériákra feltöltött Fényképek, videók vonatkozásában rendelkezik olyan jogosultságokkal, melyek őt felhatalmazzák a Fényképek, videók

Galériára, Publikus Galériára való feltöltésére;

c) a Galériákra feltöltött Fényképek, videók vonatkozásában rendelkezik olyan

jogosultságokkal, melyek őt felhatalmazzák arra, hogy Hozzáférési jogot engedjen Ügyfeleknek, továbbá, hogy mindazoknak, akiknek Hozzáférési jogot biztosít, a joga gyakorlásának jogszerűségét a Hozzáférési jog biztosítását megelőzően ellenőrizte;

d) a feltöltött adatokról, Fényképekről, videókról másolattal rendelkezik;

e) haladéktalanul jelzi Szolgáltatónak, ha jogszabályi rendelkezés okán, vagy bíróság, hatóság rendelkezése folytán valamely Fényképet, videót el kell távolítani a Galériáról, Publikus Galériáról és az eltávolításra a Felhasználó nem képes.

XXII. Felelősség, Kártérítés

1. Felek a Szerződés szerződésszerű teljesítéséért a polgári jog általános szabályai szerint

felelnek azzal, hogy – ha az ÁSZF másként nem rendelkezik - amennyiben a Szolgáltató ezen szabályok alkalmazásával a Felhasználó javára kártérítést köteles fizetni, úgy – a szándékosan okozott kár kivételével -

(e) kizárólag a Szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt köteles Szolgáltató megfizetni;

(f) a Felhasználó vagyonában keletkezett egyéb károkat és elmaradt vagyoni előnyt nem köteles megtéríteni figyelemmel arra, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye, a szerződés megkötésének időpontjában előre látható nem volt;

(g) a Szolgáltató által szerződésszegés jogcímén fizetendő kártérítési összege – szándékos károkozás, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esete kivételével - káreseményenként nem haladhatja meg 100.000,-Ft összeget, melyen túlmenően Szolgáltató további kártérítéssel a Felhasználónak semmilyen jogcímen nem tartozik;

(h) nem köteles kártérítést fizetni abban az esetben, ha a kár megtérítését az ÁSZF valamely rendelkezése kizárja.

2. Amennyiben a Felhasználó szerződésellenes, illetve jogellenes magatartása vagy mulasztása okán, illetőleg azért mert a Felhasználó valamely szavatossági nyilatkozata valótlannak bizonyul, valamely harmadik személy a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen igényt – ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármely jogcímen érvényesítet igényt, bírságot, büntetést és egyéb joghátrányt - érvényesít, úgy a Felhasználó a Szolgáltató felszólítására köteles a Szolgáltató helyett helyt állni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Szolgáltatót a joghátrány alól köteles haladéktalanul, korlátozás nélkül mentesíteni, illetőleg amennyiben ez sem lehetséges, úgy részére ezen joghátrányt haladéktalanul, korlátozás és kifogás nélkül megtéríteni.

XXIII. Bizalmas információk

1. Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítése során a

Szolgáltató, vagy a Felhasználó tudomására jutott valamennyi információ, anyag és adat üzleti titoknak – továbbiakban: Bizalmas információ - minősül, melyet a Felek kötelesek bizalmasan kezelni.

2. Egyik fél sem jogosult a másik által rendelkezésre bocsátott Bizalmas információt a Szerződés keretén kívül felhasználni, azokat a másik fél érdekeit sértő, vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik - semmilyen formában nem szolgáltathatja ki. A Szerződés teljesítése során bármelyik fél birtokába került Bizalmas információt a Szerződés megszűnését követően kötelesek a Felek annak a Félnek haladéktalanul és maradéktalanul visszaszolgáltatni, amelyiknek a Bizalmas információ a tulajdonát képezi.

3. Bármely fél a másik fél előzetes értesítése mellett jogosult a Bizalmas információt a szükséges mértékben megosztani

a) azzal a közigazgatási szervvel, bírósággal, mely az információ kiszolgáltatását hivatalos iratban kéri, vagy az információ átadását valamely fél számára jogszabály teszi kötelezővé;

b) a saját kötelezettségei teljesítése érdekében alvállalkozókkal;

c) saját érdekei védelmében jogi -, számviteli-, illetőleg adótanácsadóval.

Felhasználó köteles gondoskodni arról és felel azért, hogy b) és c) pontokban írt esetekben az érintett személyek a tudomásukra jutott információkat a jelen ÁSZF rendelkezései szerint tartsák titokban, melyért felelősséggel tartozik.

Bármilyen más harmadik személy részére történő tudomásra hozatalt megelőzően a Felek kötelesek az ilyen tudomásra hozatal természetére, módjára, idejére és tartalmára vonatkozóan megállapodni.

4. A Feleknek egymással szemben semmiféle titoktartásra vonatkozó kötelezettségük nincs az alábbi információkkal kapcsolatban még abban az esetben sem, ha azok a természetüknél fogva Bizalmas információknak tekinthetők:

a) olyan információk, amelyek már köztudomásúak és nem Szerződés megszegése kapcsán kerültek nyilvánosságra,

b) olyan információk, amelyek arra jogosult harmadik Fél által jutott valamely Fél tudomására,

c) amely információ birtokosa a másik Fél számára kielégítő módon tudja bizonyítani, hogy az információ másik Fél által történő átadását megelőzőenaz adott információ már ismert volt az információt kapó Fél előtt,

d) az információ birtokában levő személy azt a másik Féltől függetlenül szerezte.

5. Bármely fél köteles megtéríteni a másik Félnek azt a kárát, amelyet az ebben a fejezetben

meghatározott titokvédelmi kötelezettsége megszegésével a másik Félnek okoz.

6. Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF jelen fejezetében foglaltak a Szerződés hatályának megszűnése után 2 évig hatályban maradnak.

7. Ha a Felhasználó ezt kifejezetten nem tiltja meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó nevét (cégnevét) referenciaként megnevezheti pályázati anyagokban.

XXIV. Vegyes rendelkezések

5. Szolgáltató a Felhasználó részére a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos, e-

mail útján küldhető valamennyi írásbeli nyilatkozatot a hpix@hpix.hu e-mail címéről küldött, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus üzenettel teljesíti.

6. Felhasználó a Szolgáltató részére a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos, e- mail útján küldhető valamennyi írásbeli nyilatkozatot a regisztráció során megadott e-mail címéről küldött, a Szolgáltató hpix@hpix.hu e-mail címére küldött elektronikus üzenettel teljesíti.

7. Az 1. és 2. pontokban írt e-mail címkeről küldött elektronikus üzenetek tekintetében a Felek elfogadják, hogy azok közlése a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére alkalmasak, továbbá, hogy adott nyilatkozatot a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató tette meg az elektronikus üzenetben rögzített időpontban.

8. Írásbeli nyilatkozat közölhető továbbá a fogadó fél Szerződésben megjelölt címére küldött, legalább ajánlott levél, vagy a kézbesítést igazoló könyvelt postai küldemény útján. Az ajánlott küldeményt – az ellenkező bizonyításáig - a másik félhez megérkezettnek kell tekinteni a feladást követő ötödik munkanapon.

9. Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy zavarják.

10. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a Szerződés teljesítését (pl. székhely-, adószám, cégjegyzékszám változás, a teljesítéssel érintett bankszámlaszám változása, a Felhasználó szervezeti változásai, az ezzel összefüggő eljárás megindítása stb.), illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

11. Szolgáltató a 2001.évi CVIII. tv. szerint Közvetítő szolgáltatónak minősül.

12. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szerződésből fakadóan jogvita keletkeznék, úgy Felek ezen jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére a jogvita elbírálására alávetik magukat – egyébként a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben - a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

13. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-t a Felhasználói számára a www.fotohub.hu/studio/aszf linken teszi közzé, mely közzététel alkalmas arra, hogy az ÁSZF-t tárolja és előhívja.

14. A Szolgáltató a jelen ÁSZF módosításait a XIV/9. pontban megjelölt helyeken és módokon ugyancsak közzéteszi a módosítás bevezetése előtt legalább 15 nappal korábban, megjelölve benne a módosult rendelkezés hatályba lépésének időpontját.

15. Amennyiben a jelen ÁSZF bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem eredményezi a teljes ÁSZF illetőleg a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha valamelyik fél bizonyítja, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötte volna meg.

16. A jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos Szerzői jogról szóló törvény és egyéb, kötelezendően alkalmazandó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2014. április 2.

HPIX Kereskedelmi Kft.
Diószeghy Zoltán
ügyvezető